archiwum kategorii: Bez kategorii


Sześciodniowy tydzień pracy – o co chodzi?

Projektowana ustawa ma na celu zlikwidowanie nieuzasadnionego zróżnicowania stosowania zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne od pracy. Chodzi o różnice w tej materii pomiędzy zasadami rekompensowania czasu a za pracę w sobotę, a zasadami rekompensaty za pracę w niedzielę. Zróżnicowanie to nie tylko, że nie ma racjonalnego uzasadnienia, ale przede wszystkim jest niekorzystne dla […]


Ocena ryzyka zawodowego metodą normy PN-N-18002:2011

Metoda zakłada możliwość powstania wypadku i szacuje jakościowo parametry ryzyka, którymi są możliwe spowodowane zdarzeniem ciężkości następstw (skutki) oraz prawdopodobieństwo, z jakim następstwa te mogą wystąpić. Analiza ryzyka obejmuje etapy: — określenie granic obiektu, dla którego wykonywana jest ocena ryzyka, — sporządzenie listy zidentyfikowanych zagrożeń, — oszacowanie ryzyka, tzn. określenie możliwych następstw i prawdopodobieństwa  następstw, z jakim mogą […]


Wypadek przy pracy 21291

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie powiadomić o wypadku swojego przełożonego. Ten sam obowiązek obciąża każdego pracownika, który zauważył wypadek. Taka regulacja dotycząca zgłaszania wypadków ma zapewnić jak najszybsze podjęcie właściwych działań przez pracodawcę. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany: Podjąć odpowiednie działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie. […]