archiwum dzienne: 8 września 2014


Wypadek przy pracy 21311

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie powiadomić o wypadku swojego przełożonego. Ten sam obowiązek obciąża każdego pracownika, który zauważył wypadek. Taka regulacja dotycząca zgłaszania wypadków ma zapewnić jak najszybsze podjęcie właściwych działań przez pracodawcę. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany: Podjąć odpowiednie działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie. […]