Ocena ryzyka zawodowego metodą normy PN-N-18002:2011


Metoda zakłada możliwość powstania wypadku i szacuje jakościowo parametry ryzyka, którymi są możliwe spowodowane zdarzeniem ciężkości następstw (skutki) oraz prawdopodobieństwo, z jakim następstwa te mogą wystąpić.

Analiza ryzyka obejmuje etapy:

— określenie granic obiektu, dla którego wykonywana jest ocena ryzyka,

— sporządzenie listy zidentyfikowanych zagrożeń,

— oszacowanie ryzyka, tzn. określenie możliwych następstw i prawdopodobieństwa  następstw, z jakim mogą one wystąpić,

— wartościowanie ryzyka przeprowadzane jest przez odczytanie jego wartości z matrycy.

Szacowanie następstw i prawdopodobieństwa następstw odbywa się w skali trójstopniowej dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Charakterystykę wartości parametrów ryzyka przedstawiono poniżej.

 

 

Ciężkość następstw

 

Następstwa                        Charakterystyka

 

o małej szkodliwości           urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy; są to czasowe pogorszenie stanu zdrowia, takie jak: niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienie oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp.,

 

o średniej dolegliwości        urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo delegliwości i są związane z okresami absencji; są to np. zranienia, oparzenia drugiego stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna) itp.,

 

o dużej szkodliwości           urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć; są to np.            oparzenia trzeciego stopnia, oparzenia drugiego stopnia o dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma, itp.

 

Prawdopodobieństwo następstw

Prawdopodobieństwo      Charakterystyka

 

mało prawdopodobne         następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika,

prawdopodobne                następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas okresu           aktywności zawodowej pracownika,

wysoce prawdopodobne      następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności         zawodowej pracownika.

 

Po oszacowaniu parametrów ryzyko wartościowane jest z matrycy ryzyka w skali trójstopniowej (tablica 1 lub pięciostopniowej (tablica 2).

Tablica 1. Wartościowanie ryzyka w skali trójstopniowej (PN-N-18002)

Ciężkość następstw
Prawdopodobieństwo

Mała

Średnia

Duża

Mało prawdopodobne

Małe

1

Małe

1

Średnie

2

Prawdopodobne

Małe

1

Średnie

2

Duże

3

Wysoce prawdopodobne

Średnie

2

Duże

3

Duże

3

 Tablica 2. Wartościowanie ryzyka w skali pięciostopniowej (PN-N-18002)

Ciężkość następstw

Prawdopodobieństwo

Mała

Średnia

Duża

Mało prawdopodobne

Bardzo małe

1

Małe

2

Średnie

3

Prawdopodobne

Małe

2

Średnie

3

Duże

4

Wysoce prawdopodobne

Średnie

3

Duże

4

Bardzo duże

5

Norma zaleca również w zależności od poziomu wartościowania ryzyka podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych (tablica 3 i 4).

Tablica 3. Działania profilaktyczne dla wartościowania ryzyka skali trójstopniowej

Poziom

ryzyka

Wartościowanie

ryzyka

Działania profilaktyczne

Duże Niedopuszczalne Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z już wykonywaną pracą, to działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast, np. przez zastosowanie środków ochronnych. Planowanej pracy nie należy rozpoczynać do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.
Średnie
Dopuszczalne
Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego.
Małe
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozo-staje, co najmniej na tym samym poziomie.

 

Tablica. 4. Działania profilaktyczne dla wartościowania ryzyka w skali pięciostopniowej

 

Poziom

ryzyka

Wartościowanie

ryzyka

Działania profilaktyczne

Bardzo duże Niedopuszczalne Pracy nie należy rozpoczynac ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.
Duże Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z już wykonywaną pracą, to działania w celu jego zmniejszenia trzeba podjąć natychmiast. Planowanej pracy nie należy rozpoczynac do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.
Średnie Dopuszczalne Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego.
Małe Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszenia poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje co najmniej na tym samym poziomie.
Bardzo małe Nie jest konieczne prowadzenie żadnych działań.

PRZYKŁAD:

Jednym z zagrożeń kasjerki w banku jest napad. Skutkiem takiego wydarzenia może być śmierć. Kasjerka pracuje codziennie. Stosowane są wszystkie możliwe zabezpieczenia, a ponadto kasjerki są szkolone, jak należy postępować w razie napadu. W tym banku nigdy nie było takiego wydarzenia.

Największym zdroworozsądkowym skutkiem napadu może być śmierć, z tablicy „Ciężkość następstw” należy wybrać następstwa „O dużej szkodliwości”.

Z tablicy „Prawdopodobieństwo następstw” należy wybrać „Mało prawdopodobne”, ponieważ w tym banku nie było napadu.

Szacowanie parametrów ryzyka:

— ciężkość następstw: duża szkodliwość – śmierć,

— prawdopodobieństwo następstw: mało prawdopodobne – następstwa zagrożenia, które nie powinno wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.

Wartościowanie ryzyka:

Na przecięciu wartości (tablica 1 – skala trójstopniowa) poziomo mało prawdopodobne i pionowo szkodliwość duża otrzymujemy wartość ryzyka ryzyko średnie, a więc ryzyko dopusz-czalne.

Działania profilaktyczne:

Dla ryzyka średniego o poziomie dopuszczalnym „zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego”.

 

Źródło: http://asystentbhp.pl/art/ocena-ryzyka-zawodowego-motoda-normy-pn-n-180022011